लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेसौजन्य : आवाज इंडियासौजन्य : न्यूज 18 लोकमतसौजन्य:किनेमास्टरजयंती हो साजरी होतीय गावो गाव ! होटात अण्णाभाऊ हृदयात लहुजिच नाव-अनुराधा खंडेअण्णा भाऊंची जयंती साजरी करुया - अनुराधा खंडेअण्णाभाऊंना मानाचा मुजरा - रमेश खुडेमाझी मैना गावाकड राहीली- धनंजय खुडे