लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचा मराठी शाहिरी वाङ्मयावरील प्रभावाचा विवेचक अभ्यास विशेष संदर्भ शाहीर अण्णाभाऊ साठे, अमर शेख, द ना गव्हाणकर : मारोती अंबादासराव गायकवाड